RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : ARCOFF Tomasz Rakowski Sp.K.
 2. NIP: 5482611100 REGON: 241495696
 3. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 338528757 lub adresem e-mail: arcoff@wp.pl informuję, iż:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy.
  • Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Umowy.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy, Statystyczny, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne ( np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych Ustaw np. ( Podatkowych, dochodzenia roszczeń )
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.